Siirry sisältöön

Teolliset symbioosien palvelu alueilla

Oman alueesi FISS-koordinaattorit ovat apunasi. Heidän avullaan löydät yrityksellesi sopivat ylijäämäresurssien käyttäjät, tai löydät tarvitsemasi resurssin.

Koordinaattorit sparraavat yritystäsi uusien yhteistyö- ja liiketoimintamahdollisuuksien tunnistamisessa ja ideoinnissa, sekä tarjoavat apua symbioosien toteuttamisessa. Saat apua myös tarvitsemasi asiantuntijan, teknologian tai palvelun etsintään.

Osallistu työpajaan, jossa pääset verkostoitumaan muiden yritysten kanssa ja voit ilmoittaa yrityksesi ylimääräiset, tai tarvitsemasi resurssit.

Motiva ylläpitää FISS-mallia Suomessa ja kokoaa alueellisten koordinoijien verkostoa yhdistämään resurssien tarjoajat ja tarvitsijat kentällä. Jos omalla alueellasi ei vielä ole alueellista koordinaattoria, voit aina olla yhteydessä Motivaan.

Etelä-Karjala

Lappeenrannan kaupunki, Greenreality-palvelut ja Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT

Tällä hetkellä alueella ei ole meneillään varsinaista FISS-hanketta, mutta teolliset symbioosit huomioidaan tutkimuksessa ja palveluissa.

Etelä-Karjalan FISS-toiminta

Etelä-Karjalan aluekoordinaattori

Terhi Jantunen

Asiantuntija, kehityspalvelut, Lappeenrannan kaupunki, Greenreality-palvelut

Lappeenrannan kaupunki, Greenreality-palvelut

Kaupungit ovat alustoja ilmastopäästöjen alentamisessa sekä ilmastonmuutokseen sopeutumisessa. Kiertotalous on resurssien ja palveluiden kestävä toteuttamistapa. Jatkuva kulutuksen kasvu ja ilmaston muuttuminen aiheuttavat suuria paineita luonnon monimuotoisuudelle.

Lappeenrannan kaupunki on sitoutunut alentamaan kasvihuonekaasupäästöjä ja edistämään kiertotaloutta sekä luonnon monimuotoisuutta. Täällä on tehty jo vuosia aktiivista ja kunnianhimoista ilmastotyötä. Uusin ilmasto-ohjelma on laadittu vuosille 2021–2030. Kiertotalouden tiekartta on hyväksytty syyskuussa 2021. Luonnon monimuotoisuusohjelma valmistuu vuoden 2022 loppuun mennessä.

Lue lisää

Etelä-Karjalan aluekoordinaattori

Jouni Havukainen

Apulaisprofessori, LUT-yliopisto

Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT

LUT yliopisto (Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT) on toiminut vuodesta 1969 edelläkävijänä tekniikan ja talouden yhdistävänä tiedeyliopistona. Tieteellinen tutkimus ja akateeminen koulutus työllistävät kansainvälisessä yhteisössämme noin 6500 opiskelijaa ja asiantuntijaa. Toimimme kahdella kampuksella, Lappeenrannassa ja Lahdessa.

Puhdas energia ja vesi ja ilma ovat elämän edellytyksiä, joihin me LUT-yliopistossa etsimme ratkaisuja tekniikan ja talouden osaamisella. Autamme yhteiskuntaa ja yrityksiä uudistumaan kestävästi.

Lue lisää

Etelä-Pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan FISS-toiminnasta vastaa Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Etelä-Pohjanmaan aluekoordinaattori

Krista Mäki

Asiantuntija, TKI, Seinäjoen ammattikorkeakoulu

FISS-toimintaa toteutetaan Seinäjoen ammattikorkeakoulun toteuttamassa Riihi – Resurssiviisaat verkostot Etelä-Pohjanmaalla -hankkeessa.

Seinäjoen ammattikorkeakoulussa on käynnissä ajankohdasta riippuen noin 30-40 hanketta, joissa edistetään alueellista, kansallista ja globaaliakin kestävyyssiirtymää eri näkökulmista. Osaamisen vahvistaminen, yhteistyön edistäminen, sivuvirtojen käyttöönoton tukeminen ja materiaalien uusien hyödyntämismahdollisuuksien selvittäminen liittyvät läheisesti useiden hankkeiden teemoihin. Hankkeissa tehdään tiivistä yhteistyötä yritysten ja muiden sidosryhmien kanssa. Vuonna 2023 SeAMK on julkaissut alueellisen Riihi-kiertotalousalustan(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun), joka kokoaa yhteen alueen näkökulmasta tärkeää kiertotaloustietoa sekä toimijoita.

Seinäjoen ammattikorkeakoulussa FISS-toimintaa tehdään osana muuta alueellista kehittämistyötä, erityisesti Riihi – Resurssiviisaat verkostot Etelä-Pohjanmaalla -hankkeessa. Hankkeen päätavoitteena on kiertotalousekosysteemien vahvistaminen ja kiertotalouden mukaisen liiketoiminnan kasvattaminen Etelä-Pohjanmaalla. Yhtenä hankkeen tärkeänä toimenpiteenä on tunnistaa alueen keskeiset kiertotalouspotentiaalia omaavat ekosysteemit ja niiden toimijat, ja vahvistaa näiden välistä yhteistyötä ja verkottumista sekä fyysisillä että digitaalisilla alustoilla.

Lue lisää

Etelä-Savo

Etelä-Savon FISS-toiminnasta vastaa Mikkelin Kehitysyhtiö Miksei Oy.

Etelä-Savon FISS-toiminta

Etelä-Savon aluekoordinaattori

Kimmo Haapea

Kehityspäällikkö, Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy

Tie hiilineutraaliuteen kulkee energia- ja materiaalitehokkuuden kautta

Mikkelin Kehitysyhtiö MIksein ja Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulun Verstas -yhteishankkeessa (1.1.2023-31.12.2024) etsitään ja aktivoidaan kiertotalousmalleja ja aktivoidaan pk-teollisuutta kehittämään vähähiilisiä ratkaisuja. Etelä-Savon yrityksiä autetaan ja sparrataan tekemällä hankkeessa materiaalikatselmuksia Motivan kehittämän materiaalikatselmusmenettelyn mukaisesti ja järjestämällä FISS-mallin mukaisia työpajoja energia- ja materiaalitehokkuuden ja kiertotalouden edistämiseksi Etelä-Savossa ja alueiden välillä. Teollisia symbiooseja aktivoidaan yhteistyössä kansallisen FISS-toiminnan kanssa ja koordinoidaan toimintaa Etelä-Savossa.

Hankkeen tavoitteena on resurssien kierron tehostuminen ja kierrätyksen sujuvuuden parantaminen alueen yrityksissä. Tavoitteena on myös vähentää yritysten hiilidioksidipäästöjä tekemällä päästölaskelmiin perustuvia päästövähennyssuunnitelmia yritysten kanssa. Verstas-hanketta rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto. EU-rahoituksen myöntänyt viranomainen on Etelä-Savon Maakuntaliitto. (Hanke on hakuvaiheessa ja odottaa rahoituspäätöstä.)

Käynnissä olevia kiertotaloushankkeita Etelä-Savossa erityisesti rakentamisen ja purkamisen kiertotalouden edistämiseksi ovat lisäksi:

Esimerkki teollisesta symbioosista

Biosairila Oy(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun):n biojalostamo käsittelee Mikkelissä ja lähialuilla syntyviä jätevesilietteitä, biojätteitä ja maatalouden ja teollisuuden sivuainevirtoja. Biojalostuksen lopputuotteena syntyy liikennepolttoaineeksi jalostettua biometaania ja lannoite- ja maanparannustuotteita mm. paikallisten viljelijöiden ja maanrakennusyrittäjien käyttöön.

Biojalostamonyhteydessä on myös sopimusasiakkaille kaasuntankkausasema, joka palvelee erityisesti alueella kulkevia jätepakkareita ja muuta raskasta kaasukalustoa. Biojalostamo on valmistunut vuoden 2020–2021 vaihteessa ja tuottanut siitä lähtien kasvavalla tahdilla liikennebiokaasua, joka hyödynnetään paikallisilla e-kaasuasemilla(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun).

Lue lisää

Kainuu

Kainuun aluekoordinaattorit

Paula Karppinen

Aluekehityspäällikkö, kansallisen Laajakaista kaikille -hankkeen toteutuksen maakunnallinen koordinointi

Roman Gokkoev

Projektipäällikkö, Kainuun vihreän ja oikeudenmukaisen siirtymän toimeenpanon aktivointihanke

Kiertotalous on Kainuun maakuntaohjelmassa ja älykkään erikoistumisen strategiassa painopiste, jossa kehitetään sivuvirroista ja jätteistä korkean jalostusteen (TRL) tuotteita alueelle tuotantoon, lisätään eloperäisten jätteiden, sivuvirtojen ja hukkalämmön hyödyntämistä energian tuotannossa sekä kehitetään ja kaupallistetaan kiertotalousliiketoiminta-konsepteja Kainuun pk-yrityksille. Yhtenä erityistavoitteena on rakentaa Kainuuseen kolme biokaasun tankkausasemaa, joita ei tällä hetkellä Kainuussa ole sekä kolme eloperäisiä jätteitä raaka-aineena käyttävää biojalostamoa. Tämä kehitys osaltaan vähentää mm. lämmöntuotannon ja raskaan liikenteen hiilidioksidipäästöjä maakunnassa ja nopeuttaisi siirtymistä fossiilitaloudesta vähähiiliseen bio- ja kiertotalouteen.

Lue lisää

Kainuussa on useita toimijoita, jotka edistävät siirtymistä fossiilitaloudesta kestävään bio- ja kiertotalouteen toteuttamalla erilaisia kehittämishankkeita. Tässä kehityksessä iso rooli on Kajaanin ammattikorkeakoulun TKI-palveluilla, jotka luovat uutta osaamista vauhdittamaan yritysten ja organisaatioiden toimintaa sekä alueellisesti että kansainvälisesti yritysten, kuntien, tutkimuslaitosten ja muiden organisaatioiden kanssa. Nykyään monet KAMK:n hankkeista juurtuvat juuri kiertotalouteen ja hiilineutraaliuteen muun muassa tekoälyn, IoT:n ja teknologian kehittämisen myötä. KAMK johtaa ja osallistuu lukuisiin kiertotalous- ja hiilineutraaliusprojekteihin, niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin.

Lue lisää

Kanta-Häme

Kanta-Hämeessä toteutetaan FISS -toimintaa Hämeen ammattikorkeakoulun HAMK Smart -tutkimusyksikön toteuttamassa hankkeessa: Kiertotalouden materiaalivirtojen optimointi – OPTIMA.

Kanta-Hämeen FISS-toiminta

Kanta-Hämeen aluekoordinaattori

Anne-Mari Järvenpää

Tutkijayliopettaja, projektipäällikkö, Hämeen ammattikorkeakoulu

Kiertotalouden materiaalivirtojen optimointi – OPTIMA

Materiaalivirtojen hallinta on kannattavan kiertotalouden arvoketjujen perusta. Kiertotalousyritysten hyödyntämien jäte- ja sivuvirtojen lähteet ovat maantieteellisesti hajallaan, ja erilaisilla materiaaleilla on erilaisia vaatimuksia esimerkiksi keruun, kuljetusten, varastoinnin ja käytön suhteen. Mitä tehokkaammin erilaisten kierrätysmateriaalien ja sivuvirtojen kuljetus pystytään hoitamaan, sitä korkeampi käyttö- ja jalostusaste niille saadaan.

Kiertotalousyrityksille on näin tärkeää pystyä kustannustehokkaasti, oikea-aikaisesti sekä ilmastoviisaasti hallitsemaan tulevia ja lähteviä materiaalivirtojaan. OPTIMA-hankkeen tavoitteena on kehittää ja pilotoida ratkaisuja kiertotalouden materiaalivirtojen laskennalliseen hallintaan ja optimointiin kiertotalousalan yrityksissä. Hankkeessa yritysten tarpeisiin kehitettävät optimointiratkaisut ja -työkalut perustuvat logistiikan kustannusten ja ympäristövaikutusten dataan pohjautuvaan minimointiin. Nämä toteutetaan yritysten käytännön tarpeista lähtevinä pilotteina yhdessä yritysten edustajien kanssa. Tämän ohella hankkeessa voidaan optimoida myös materiaalien keräykseen tai kiertotalouden prosesseihin liittyvien aktiviteettien alueellista sijoittelua yritysten tarpeiden mukaisesti.

Optimointiin liittyvien tehtävien lisäksi hanke tarjoaa yrityksille mahdollisuuden suunnitella ja pohjustaa teollisten symbioosien rakentumista materiaalivirtojen suunnittelun alueella FlSS-periaatteiden mukaisesti. Hankkeen tuloksena yrityksille syntyy parempi kyvykkyys optimoida materiaalien hallintaa ja kuljetuksia ilmastoviisaasti ja taloudellisesti kannattavasti sekä hyödyntää dataa ja paikkatietoa omien toimintojensa, logistiikan ja materiaalivirtojen hallinnan alueella.

Keski-Pohjanmaa

Keski-Pohjanmaalla FISS-toiminnasta vastaa Centria-ammattikorkeakoulun(siirryt toiseen palveluun) Kemia ja biotalous -tiimi.

Keski-Pohjanmaan FISS-toiminta

Keski-Pohjanmaan aluekoordinaattori

Heidi Kanala-Salminen

TKI-koordinaattori (kiertotalous ja energiatehokkuus), Centria T&K, Kemia ja biotalous


Tutkimusta, kehittämistä ja innovointia

Centriassa FISS-työtä tehdään sekä osana päivittäistäaluekehitystoimintaa että yhdessä yritysten kanssa toteutettavia TKI-hankkeita. Kemia ja biotalous -tiimin tutkimusryhmät toimivat aktiivisesti yritysten ja yhteistyökumppaneiden tukena. TKI-toiminnan keskiössä ovat kemian prosessit ja menetelmät, erotusteknologiat, muovituotteiden valmistusteknologiat, vähähiiliset energiantuotantomenetelmät sekä energia- ja materiaalitehokkuus.


Kemia ja biotalous -tiimillä on vahvat kansainväliset verkostot ja meneillään on useita kansallisia ja kansainvälisiä TKI-hankkeita, joilla tuetaan osaltaan FISS-toimintaa sekä alueen osaamista ja kehittymistä. Tutkimusryhmien FISS- ja aluekehitystyössä läpileikkaavana teemana korostuu kiertotalouden edistäminen, kuten energia- ja materiaalisivuvirtojen sovelluskohteiden tunnistaminen ja analysointi, kierrätysmenetelmien tunteminen, arvoketjujen ja teollisten symbioosien luominen, kestävän kehityksen mittarit ja indikaattorit, sekä elinkaariarviointi ja vastuullisuusarviointi.

Centria Tutkimus ja Kehitys

Centria-ammattikorkeakoulun toimipisteet sijaitsevat kolmen maakunnan alueella Kokkolassa, Pietarsaaressa ja Ylivieskassa. TKI-toiminnan laajuudessa Suomen ammattikorkeakoulujen kärkeä olevan Centria-ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan painoaloja ovat kemia ja biotalous, digitalisaatio, tuotantoteknologia sekä yrittäjyys ja hyvinvointi. TKI-toiminnan tukena Centriassa on laaja ja monipuolinen laboratorio- ja koetehdasympäristö. Centrian TKI-yksikkö työllistää noin 110 henkilöä. Tutkimus- ja kehityshankkeita on käynnissä vuosittain noin 100, joista noin neljäsosa ovat kansainvälisiä hankkeita.

Lue lisää

Keski-Suomi

Keski-Suomen FISS-toiminnasta vastaa Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy ja Keski-Suomen energiatoimisto.

Keski-Suomen FISS-toiminta

Keski-Suomen aluekoordinaattori

Kirsi Knuuttila

Projektipäällikkö, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Keski-Suomen aluekoordinaattori

Asko Ojaniemi

Benet Solutions Oy

Hukat hyötykäyttöön -hanke

Hankkeen tavoitteena on luoda alueellinen, monistettava toimintamalli pienyritysten resurssitehokkuuden parantamiseen ja ylijäämäresurssien hyödyntämiseen sekä parantaa alueen pienyritysten resurssitehokkuutta.

Hukat hyötykäyttöön -hanke:

 • Tuottaa tietoa resurssitehokkuuden ja kiertotalouden hyödyistä ja mahdollisuuksista käytännön esimerkein.
 • Innostaa alueellisia toimijoita resurssien hyötykäyttöön ja yrityspintoja ylittävään yhteistyöhön.
 • Esittelee keinoja resurssitehokkuuden edistämiseen, kuten tutustuttaa erilaisiin työkaluihin.

Hankkeen toimet on suunnattu erityisesti paikallisiin pieniin ja mikroyrityksiin, jotka toimivat metalli-, rakennus- ja puutuotealalla Keski-Suomessa. Lisäksi, mikäli tarvetta ilmenee, huomioidaan muita hankkeen aikana potentiaalisiksi tunnistettuja toimialoja ja yrityksiä. Hanke toteutetaan vuosina 2016–2019.

Lisätietoja hankkeesta jamk.fi/hukathyotykayttoon(siirryt toiseen palveluun)

Hanketta rahoittaa Euroopan maaseuturahasto.

Lue lisää

Kymenlaakso

Kymenlaaksossa FISS-toiminnasta vastaa Kouvola InnovationKouvola Innovation Oy eli Kinno toimii Kymenlaakson alueellisena koordinaattorina kansallisessa Teolliset symbioosit -ohjelmassa (Finnish Industrial Symbiosis System – FISS). Kinno on ollut toiminnassa mukana sen alkuajoista lähtien vuodesta 2014. Toimintamallia on toteutettu muun muassa yritystyöpajoissa, jossa on saatettu yhteen resurssien tarjoajat, hyödyntäjät ja palveluntuottajat

Kymenlaakson FISS-toiminta

Kymenlaakson aluekoordinaattori

Kari Laine

Asiantuntija, kiertotalous (resurssitehokkuus, energia), Kouvola Innovation

Kinno avustaa alueen yrityksiä Materiaalitorin käytössä

Kinno voi myös julkaista Materiaalitorissa ilmoituksia yrityksen puolesta toimiessaan FISS-aluekoordinaattorin roolissa. Ole rohkeasti yhteydessä!

Kiertotalous on yksi Kinnon painopisteistä

Strategisena bio- ja kiertotalouden keihäänkärkenä on Hyötyvirta-yhteistyöalustan ja -ekosysteemin kehittäminen palvelemaan maakunnan nykyisiä ja uusia, sijoittuvia tai perustettavia yrityksiä. Keskeisiä teemoja ovat energiasektorin ja teollisuuden vihreän siirtymän mahdollisuudet, sivuvirtojen käytön edistäminen ja materiaalien uudelleen käyttö, energiatehokkaat vähähiiliset rakennukset ja kestävät kiertotaloushankinnat.

Kehitystyötä vie eteenpäin Kinnon Kiertotalouspalvelut-tiimi

Tärkeänä osana kehitystyötä on toimiminen erilaisissa verkostoissa yritysten, oppilaitosten, kaupungin sekä muiden sidosryhmien kanssa. Tiimi koordinoi kaupungin edustajana yhteistoimintaa yrityskentän näkökulmasta ja toteuttaa kehittämishankkeita, jotka tähtäävät Kouvolan seudun elinvoimaisuuden kasvamiseen. Yhteistyön kautta etsitään uusia ratkaisuja kestävän kilpailukyvyn ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien löytämiseksi osaamistarpeet huomioiden.

Varsinaista kehityshanketta FISS-toimintaan ei tällä hetkellä Kinnossa ole käynnissä, mutta teolliset symbioosit aihealueena ovat keskeisessä roolissa monissa kehityshankkeissamme ja kiertotalouden edistämisessä.

Lue lisää

Lappi

Lapin FISS-toiminnasta vastaa Kemin Digipolis Oy.

Lapin FISS-toiminta

Lapin aluekoordinaattori

Arktisen teollisuuden sivuvirrat

Kemi-Tornion tiiviillä alueella 25 kilometrin säteellä toisistaan sijaitsee globaalillakin tasolla ainutlaatuinen metsä-, teräs- ja kaivosteollisuuden keskittymä, joka tarjoaa erinomaisen innovaatioalustan symbioosituotteiden ja teollisen ekosysteemin arktiseksi pilottialueeksi. Kokonaisuutta täydentää alueella lisäksi sijaitseva jätekeskus.

Vuoden 2014 alusta on lähtenyt käyntiin arktisen teollisuuden sivuvirtojen kartoitus, jonka päätavoitteena on selvittää alueen liiketoimintapotentiaalin laajempia hyödyntämismahdollisuuksia. Hankkeen tavoitteena on myös toimijaverkoston kokoaminen, jossa ovat mukana sekä palveluyritykset, teollisuusasiakkaat, asiantuntijat, oppilaitokset että viranomaiset.

Tavoitteena on tunnistaa liiketoimintapotentiaalia omaavia sivuvirtoja ja etsiä niille hyödyntämismahdollisuuksia sekä löytää toimijat kehittämään näistä ekolokeroista uutta liiketoimintaa. Hankkeessa haravoidaan myös mahdollisuuksia liittyen symbioosituotteisiin eli useamman sivuvirran yhdistelmiin, joilla saavutetaan parempi lopputuote.

Hankkeen konkreettisia toimenpiteitä on muun muassa tuotannossa syntyvien sivu- ja jätevirtojen dokumentointi (kemialliset ja fysikaaliset ominaisuudet), virtojen hyödynnettävyyden analysointi, potentiaalisten hyödyntämiskohteiden määrittely ja etsintä, potentiaalisten toimijoiden kartoitus ja aktivointi sekä markkina-, teknologia- ja logistiikkaselvitykset.

Digipolis – Kemin teknologiakylä on Lapin suurin teknologiakeskus, joka on toiminut parisenkymmentä vuotta. Digipoliksessa toimii reilut 50 yritystä ja organisaatiota sekä työskentelee n. 500 työntekijää. Digipolis on myös koulutuksen keskus; Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun ja ammattiopisto Lappian suojissa opiskelee 1500 nuorta.

Digipolis vastaa yritysten kehittämishaasteisiin erityisesti tieto- ja prosessiteollisuuden rajapinnassa, mutta myös. Digipoliksen vahvimmat erikoisosaamisalueet on vuosien määrätietoisella työllä kehitetty palvelemaan paikallista ja alueellista yrityskenttää. Koko Digipolis-joukkue toimii yrityslähtöisesti.

Lue lisää

Pirkanmaa

Pirkanmaalla FISS-toiminnasta vastaa Tampereen ammattikorkeakoulu.

Pirkanmaan FISS-toiminta

Pirkanmaan aluekoordinaattori

Silja Kostia

Yliopettaja, Tampereen ammattikorkeakoulu

Pirkanmaan teolliset symbioosit (PITS) -hanke

Kiertotalous on Pirkanmaan maakuntaohjelman yksi neljästä älykkään erikoistumisen sisältökärjestä. Tampereen ammattikorkeakoulun PITS – hanke käynnistyi marraskuussa 2020 ja jatkuu elokuun loppuun 2023. Pirkanmaan teolliset symbioosit (PITS) -hanke auttaa löytämään yhteistyömahdollisuuksia, joissa yhden yrityksen jäte tai ylijäämämateriaali tulee toisen yrityksen käyttöön. Ota yhteyttä, niin autamme sinua uusien synergia- ja liiketoimintamahdollisuuksien tunnistamisessa sekä yhteistyökumppanien löytämisessä.

Tavoitteet

 • saada Pirkanmaan alueen materiaalivirrat tehokkaaseen käyttöön
 • edesauttaa teollisten symbioosien syntymistä ja olemassa olevien vahvistumista
 • vahvistaa paperi – ja pakkausteollisuuden (metsäteollisuus), rakentamisen ja rakennetun ympäristön sekä elintarviketeollisuuden liiketoiminnan kasvua ja uuden kiertotaloutta edistävän palveluliiketoiminnan alkamista
 • edistää yhteiskehittämisen ja vertaisoppimisen kulttuuria
 • kehittää Pirkanmaalle FISS-koordinaation malli, jota hyödynnetään myös hankkeen päättymisen jälkeen

Lue lisää

Pohjois-Karjala

Pohjois-Karjalan FISS-toiminnasta vastaa Business Joensuu Oy.

Alueella ei ole tällä hetkellä käynnissä olevaa FISS-hanketta.

Pohjois-Karjalan aluekoordinaattori

Antti Mononen

Yritysasiantuntija, Business Joensuu

Pohjois-Karjalan FISS-toiminta

Jätteistä ja teollisuuden sivuvirroista uutta liiketoimintaa Pohjois-Karjalaan 2015-2017

Vuoden 2015 alussa käynnistynyt Pohjois-Karjalan teolliset symbioosit –hanke on päättynyt maaliskuussa 2017. Hankkeen tavoitteena oli parantaa Pohjois-Karjalan alueen yritystoiminnan kannattavuutta tehostamalla alueella toimivien yritysten materiaalien ja energian käyttöä. Tavoitteena oli myös synnyttää uutta liiketoimintaa hyödyntämällä alueella syntyviä jäte- ja materiaalivirtoja.

Hanketta koordinoi Pielisen Karjalan Kehittämiskeskus Oy PIKES yhdessä Joensuun Tiedepuiston ja Keski-Karjalan Kehitysyhtiö Oy KETI:n kanssa.

Hankkeen budjetti oli 646 000 euroa. Hankkeen päärahoittaja oli Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, joka on myöntänyt hankkeelle (EAKR) rahoitusta. Hanketta rahoittivat merkittävällä osalla (26 %) myös alueen kunnat kehitysyhtiöidensä PIKES:in, KETI:n ja Joensuun Tiedepuiston kautta. 

Lue lisää

Pohjanmaa

Pohjanmaan FISS-toiminta

Pohjanmaan FISS-toiminnasta vastaa Muotoilukeskus MUOVA.

Pohjanmaan aluekoordinaattori

Miia Lammi

Kehittämispäällikkö, T&K-hankkeet, Muotoilukeskus MUOVA, Vaasan ammattikorkeakoulu

Pohjanmaan aluekoordinaattori

Tommi Siljamäki

Muotoilupäällikkö, Yrityspalvelut, Muotoilukeskus MUOVA Vaasan ammattikorkeakoulu

Kiertotalouteen liittyviä ratkaisuja on kehitetty mm. seuraavissa hankkeissa:

 • 2020-2022 kehitti demonstraatioalustaa resurssiviisaille teollisuuden ekosysteemeille (REWISE)
 • 2021-2023 ECO-BOAT tuki veneteollisuuden kiertotaloutta (ECO-BOAT)
 • 2019-2021 ECOLABNET rakensi palvelutarjoajien verkostoa valmistavien yritysten eko-innovointiin. (ECOLABNET)

Muotoilukeskus MUOVA on muotoilun yksikkö, jonka tehtävänä on tukea yritysten kansainvälistä kilpailukykyä muotoilun keinoin. Yrityspalvelumme tarjoavat monipuolisia ratkaisuja liiketoiminnan, organisaation, tuotteiden, palveluiden ja brändin kehittämiseen yrityksen koosta ja toimialasta riippumatta.  Muova myös suunnittelee ja toteuttaa julkisesti rahoitettuja hankkeita erityisesti liittyen teolliseen palvelumuotoiluun, teollisten tuote-palvelujärjestelmien suunnitteluun sekä muotoiluajatteluun yrittäjyyden ja työllisyyden edistämisessä. Muovan monialainen tiimi kehittää innostuneesti ja sitoutuneesti ratkaisuja kiertotalouteen yhdessä yritysten ja kumppaneiden kanssa.

Lue lisää

Pohjois-Pohjanmaa

Pohjois-Pohjanmaan FISS-toiminnasta vastaa Oulun ammattikorkeakoulu vuodesta 2017 lähtien.

Pohjois-Pohjanmaan FISS-toiminta

Pohjois-Pohjanmaan aluekoordinaattorit

Sanna Tyni

Johtava tutkija, Vähähiilisyys, Oulun ammattikorkeakoulu

Marika Vainio

Projektikoordinaattori, Vähähiilisyys, Oulun ammattikorkeakoulu

Käynnissä olevia kiertotalouteen liittyviä hankkeita Oamkissa:

 • BIOTUTO – Yhteistyöllä nostetta kierrätysravinteisiin ja paikalliseen bioenergian tuotantoon
 • KIRA CIRCULARIS – Kiinteistö – ja rakennusalan kiertotalouden tuotteet, palvelut ja innovaatiot
 • Lämpöakku – Teollisuuden sivuvirrat sähkön lämpövarastointimateriaali
 • OSAAJAVERKKO – Osaamisella ja verkostoilla hiilineutraaliin tulevaisuuteen
 • Purku – Purkaminen osaksi kaupunkirakentamista – ekotehokas purkumateriaalin hyödyntäminen infra- ja kiinteistörakentamisessa
 • RAPUA – Rakennus- ja purkujätteen kierrätys-ja uudelleenkäyttö


Aiemmin kiertotalouteen liittyvien liiketoimintamahdollisuuksien kehittämistä on toteutettu mm. seuraavissa hankkeissa:

 • 2021-2023 Kasvua ja liiketoimintaa kiertotaloudesta Pohjois-Pohjanmaalla (KASVU)
 • 2018-2020 Suurivolyymisten sivuvirtojen ja maamassojen käytön kehittäminen kaupungeissa (CircVol)
 • 2017-2019 Teolliset symbioosit Pohjois-Pohjanmaalla (NOISS)

Oamk on osa Business Oulun koordinoimaa Kiertotalousklusteria(siirryt toiseen palveluun). Klusteri tekee tiivistä yhteistyötä esim. Oulu Innovation Alliance OIA:n kanssa sekä monien muiden kansallisten ja kansainvälisten kiertotaloutta edistävien toimijoiden kanssa.

Lue lisää

Pohjois-Savo

Pohjois-Savon FISS-toiminnasta vastaa Navitas Yrityspalvelut Oy ja Savonia Ammattikorkeakoulu.

Pohjois-Savon FISS-toiminta

Hankkeen tarkoituksena on vastata Suomen valtion sekä Pohjois-Savon maakunnan hiilineutraalius 2035 tavoitteeseen. Hanke tukee Pohjois-Savon pk-yrityksiä kohti vihreää siirtymää auttamalla yrityksiä

tunnistamaan oman toiminnan ympäristövaikutukset, löytämään keinoja ympäristövaikutusten pienentämiseen ja hiilijalanjäljen vähentämiseen. Hanke koostuu työpaketeista, jotka ovat:

 1. Kiertotalous-, kiertotalousliiketoiminta- sekä ympäristövastuullisuusosaamisen lisääminen
 2. Yritysten kiertotaloustyökalut
 3. Laboratoriopalvelut, demonstraatiot sekä toimintamallien luominen
 4. Verkostoituminen ja viestintä.

Kiertotalous-, kiertotalousliiketoiminta- sekä ympäristövastuullisuusosaamisen lisäämistä toteutetaan erilaisten tilaisuuksien, opintomatkojen ja benchmarkkauksen kautta. Tarpeen mukaan yritysten kehittämisaihioita työstetään yhdessä työpajamuotoisesti tai yritykset ohjataan asiantuntijapalveluiden äärelle.

Yritysten kiertotaloustyökaluilla tarkoitetaan hiilijalanjälki-, hiilikädenjälkilaskentaa sekä Motivan mallin mukaista materiaalikatselmointia. Erilaisten laskentojen ja tarkastelujen kautta yritykset tunnistavat oman toimintansa ympäristövaikutukset ja pystyvät löytämään tapoja vähentää ympäristöpäästäjä.

Hanke tarjoaa laboratoriopalveluita, toteuttaa yritysten tarpeista lähteviä demonstraatioita ja toteuttaa kahta Pilottia. Pilotissa 1 Rakennus- ja kaivosteollisuuden sivu- ja hukkavirtojen hyödyntäminen & kiertotalous​ rakennetaan toimintamallia rakennus ja kaivosteollisuuden sivu- ja hukkavirtojen hyödyntämiseen yhdessä kaupunkisuunnittelijoiden ja -rakentajien kanssa. Pilotissa 2 Puupohjaisten sivu- ja hukkavirtojen hyödyntäminen & kiertotalous etsitään puupohjaisten sivuvirtojen muuta hyötykäyttöä kuin energiahyödyntäminen. Piloteissa toteutetaan mahdollisuuksien mukaan Teolliset Symbioosit toimintamallia.

Verkostoitumisen ja viestinnän kautta pyritään lisäämään Pohjois-Savon pk-yritysten tietämystä kiertotaloudesta ja ympäristövastuullisuudesta. Hanke pyrkii jakamaan olemassa olevaa tietoa muun muassa Kiertotalous-Suomesta, teolliset Symbioosit toiminnasta sekä Materiaalitorista. Yrityksille tarjotaan mahdollisuutta päästä tutustumaan kiertotaloustoimijoihin opintomatkojen kautta.

Pohjois-Savon aluekoordinaattori

Ulla Santti

tki-asiantuntija, Savonia-ammattikorkeakoulu, Bio- ja kiertotalouden vahvuusala

Pohjois-Savon aluekoordinaattori

Laura Leppänen

Projektipäällikkö, Kiertotaloudella uutta kasvua Pohjois-Savoon -hanke, Navitas Yrityspalvelut

Savonia Ammattikorkeakoulu

Tulevaisuuden kehittäjät palveluksessasi

Hyödynnä vankka kokemuksemme tutkimus- ja kehittämistyön toteutuksesta ja koordinoinnista. Tutustu projekteihin ja hankkeisiin, joissa olemme mukana ja hyppää mukaan kasvuun. 

Lue lisää

Navitas Yrityspalvelut

Navitas Yrityspalvelut tarjoaa yritykselle tai yrittäjälle kaikki tarvittavat palvelut elinkaaren eri vaiheissa yhdestä ja samasta paikasta. Palvelumme on tarkoitettu sekä Varkauden seudulla toimiville että alueelle sijoittumista harkitseville yrityksille. Navitas Yrityspalvelut muodostuu Navitas Kehitys Oy:stä, Keski-Savon Teollisuuskylä Oy:stä ja Varkauden Taitotalo Oy:stä. Lisäksi mukana on Wäläkky Keski-Savon Uusyrityskeskus ry. Saman katon alta löytyvät yrityspalvelut yrityksen perustamisesta yrityksen kasvuun ja kansainvälistymiseen, toimitilaratkaisuihin sekä alueelle sijoittumiseen. Osan palveluista tuotamme itse ja osassa käytämme apunamme laajaa yhteistyöverkostoamme.

Lue lisää

Päijät-Häme

Päijät-Hämeen FISS-toiminnasta vastaa LAB-ammattikorkeakoulu Oy.

Päijät-Hämeen FISS-toiminta

Päijät-Hämeen aluekoordinaattori

Sakari Autio

Lehtori, ympäristötekniikka

LABin tavoite alueen FISS-koordinaattorina on tehdä nykyisiä teollisia symbiooseja tunnetuiksi ja edistää uusien kehittymistä seudulla. Kansallinen FISS -yhteistyö antaa tärkeää tukea uusien ratkaisujen ja innovaatioiden kehittämiseen. Materiaalien ja raaka-aineiden tehokkaampi hyötykäyttö, sivuvirtojen hyödyntäminen ja kierrätyksen tehostaminen säästävät luonnonvaroja ja ympäristöä.

LAB on vahva alueellinen verkostotoimija, joka kehittää tuloksellisia referenssiympäristöjä, testialustoja ja palveluita alueen elinkeino- ja yhdyskuntarakenteen uudistamiseksi sekä TKI-toiminnan vauhdittamiseksi.

Lue lisää

Satakunta

Prizztech Oy toimii Satakunnassa FISS-aluekoordinaattorina osana käynnissä olevia alueen teollisuuteen kohdistuvia kehittämishankkeita. Lisätietoja: www.prizz.fi/kehittamisteemat(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Satakunnan FISS-toiminta

Satakunnan aluekoordinaattori

Minna Haavisto

Projektipäällikkö, Prizztech Oy

Prizztech Oy on elinkeinoyhtiö, jonka tehtävänä on maakunnan hyvinvoinnin edistäminen yrityselämää vahvistamalla. Kansallisen roolin rinnalla työn perustan muodostaa Satakunnassa toteutettava kehitystyö. 

Tarjoamme palveluja yrityksen elinkaaren kaikkiin vaiheisiin – yritysidean kehittelystä yrityksen perustamiseen, yrityksen kasvusta ja kansainvälistymisestä yritystoiminnan vakiintumiseen ja mahdolliseen sukupolvenvaihdokseen. Omistajiamme ovat satakuntalaiset kunnat ja yhteistyö erityisesti Porin yliopistokeskuksen ja Satakunnan ammattikorkeakoulun kanssa on erittäin keskeisessä roolissa.

Prizztech Oy:n toiminta-alueena on Satakunta, jonne on sijoittunut kansallisesti merkittävä ja monipuolinen valmistavan teollisuuden keskittymä. Meren läheisyys, satama ja hyvät logistiset yhteydet ovat alueelle tunnusomaisia. Näiden ansiosta alueen tavaravirrat ovat kehittyneet merkittäviksi, mikä tekee Satakunnasta ja sen teollisuudesta maan parhaan ympäristön energia- ja materiaalitehokkuuden sekä kiertotalouden toimintaperiaatteiden edistämiseen.

Lue lisää

Uusimaa ja Kanta-Häme

Uudenmaan ja Kanta-Hämeen FISS-toiminnasta vastaa Suomen ympäristöopisto Sykli.

Uudenmaan ja Kanta-Hämeen FISS-toiminta

Uudenmaan ja Kanta-Hämeen aluekoordinaattori

Maria Törn

Projektipäällikkö, Suomen ympäristöopisto Sykli

LUO Net GOES International

SYKLI on mukana kansainvälisessä LUO Net GOES International -hankkeessa, jonka päätavoite on vahvistaa Kanta-Hämeen alueen biotalouden toimintaympäristöä ja luonnonvarojen kestävää käyttöä kansainvälisessä kontekstissa. Hanke keskittyy bio- ja kiertotalouden toiminnan vahvistamiseen alueellisesti – molempien talousmuotojen keskiössä on hiilineutraali toiminta. Hankkeen päätoteuttaja on Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK. Osatoteuttajia ovat Syklin lisäksi Luonnonvarakeskus Luke ja Helsingin yliopiston Lammin biologinen asema. Lue lisää LUO Net GOES International -hankkeesta(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Suomen ympäristöopisto Sykli

Suomen ympäristöopisto Sykli on valtakunnallinen erikoisoppilaitos, joka tarjoaa koulutus- ja asiantuntijapalveluita sekä jäte- että kierrätysalan ammattilaisille että organisaatioille, jotka haluavat kehittää toimintaansa kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisiksu, jätehuoltoaan ja toimintansa resurssitehokkuutta.

Hanketoiminta muodostaa Syklin keskeisen toiminta-alueen. Kehittämishankkeiden avulla on viime vuosina mm. kehitetty jätealan koulutusvientiä, rakennettu ja pilotoitu työkalu pk-yritysten resurssitehokkuuden edistämiseen sekä kehitetty jätteiden lajittelua ja hyötykäyttöä Karjalan tasavallassa Petroskoissa. Koulutus- ja kehittämishanketoiminta tarjoaa erinomaisen kokemuspohjan ja hyvät verkostot teollisten symbioosien rakentamiseksi kohdealueella.

Lue lisää

Varsinais-Suomi

Varsinais-Suomen FISS-toiminnasta vastaa Turun ammattikorkeakoulu yhteistyössä Valonian kanssa. Ota yhteyttä!

Varsinais-Suomen FISS-toiminta

Varsinais-Suomen aluekoordinaattori

Annika Holmblom

Lehtori Kiertotalouden Liiketoimintamallit, Turku AMK

Turun ammattikorkeakoulu Oy

Turun ammattikorkeakoulu Oy on yksi Suomen suurimmista ammattikorkeakouluista. FISS-toiminnasta siellä vastaa Kiertotalouden liiketoimintamallit -tutkimusryhmä, joka edistää kiertotalouden liiketoimintaa yhdessä yritysten kanssa sekä kehittää kiertotalouden opetusta kansallisessa ja kansainvälisessä verkostossa. FISS-työtä toteutetaan sekä osana normaalia toimintaa että kansallisen Circwaste-hankkeen puitteissa. 

Lue lisää