Siirry sisältöön

Teollisten symbioosien edistämisen palvelu – FISS (Finnish Industrial Symbiosis System) on yhteistyöhön perustuva malli, jolla pyritään synnyttämään uutta liiketoimintaa auttamalla yrityksiä ja muita toimijoita tehostamaan keskinäistä resurssien hyödyntämistä ja ainekiertojen sulkemista. Yritykset tuottavat toisilleen lisäarvoa hyödyntämällä tehokkaasti toistensa sivuvirtoja, teknologiaa, osaamista tai palveluja. Näin toisen toimijan sivuvirta tai jäte muuttuu tuottavaksi resurssiksi toiselle ja säästää kummankin kustannuksia vähentäen myös haitallisia ympäristövaikutuksia.  

Mallin avulla edistetään vähähiiliselle kiertotaloudelle asetettuja tavoitteita edistämällä luonnonvarojen kestävää käyttöä ja materiaalikiertoa, parantamalla jätteiden ja sivutuotteiden hyödyntämisen edellytyksiä sekä luomalla uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Toimintamallin kehityksessä on hyödynnetty kokemuksia Britannian erinomaisia tuloksia saavuttaneesta NISP-ohjelmasta (www.nispnetwork.com(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)). 

FISS-toimintamallin tavoitteet

FISS-toimintamalli perustuu aktiiviseen symbioosien edistämiseen (fasilitointiin). Malli on suunnattu ensisijaisesti yrityksille, mutta mukana voi olla myös, julkisen tai kolmannen sektorin toimijoita sekä ratkaisujen ja osaamisen tarjoajia. Tavoitteena on yli toimiala- ja sektorirajojen toimiva yhteiskehittäminen. Toimintamallilla tavoitellaan mahdollisimman suurta lisäarvoa ja vaikuttavuutta. Sillä pyritään edistämään erityisesti sellaisia symbiooseja, jotka eivät muuten lähtisi liikkeelle. Kuvassa 1 on kuvattu toimintamallin tavoitteita ja mittareita. 

Kuva 1. Teollisten symbioosien kansallisen toimintamallin tavoitteet ja mittarit. 

FISS-mallin organisointi

Toimintamallin organisointi (Kuva 2) toteutetaan siten, että teollisten symbioosien edistäminen tapahtuu aluetasolla, jossa aluekoordinaattorit hoitavat käytännössä edistämistyön. Aluekoordinaattorit ovat henkilöitä, jotka työskentelevät tiiviissä yhteistyössä yritysten kanssa, keräävät resurssitietoa, tunnistavat synergiamahdollisuuksia eri yritysten välillä ja auttavat uusien symbioosien toteutuksessa. Koordinaattorit työskentelevät organisaatioissa (alueellinen organisoija), jotka ovat ottaneet vastuulleen tietyn alueen teollisten symbioosien edistämisen. Heidän käytössään on Materiaalitori.fi-alusta, jota hyödynnetään synergioiden tunnistamisessa. Tunnistettujen synergioiden toteutusta symbiooseiksi edistetään ja toteutuneiden vaikutuksia arvioidaan ja raportoidaan kansalliselle koordinaatiolle. Symbiooseja voidaan edistää myös eri alueiden välillä. 

Teollisten symbioosien edistämisessä ja uusien ratkaisujen löytämisessä hyödynnetään asiantuntijayhteistyötä pyrkien hyödyntämään olemassa olevaa tietoa ja osaamista sekä tarvittaessa käynnistämällä uusia kehityshankkeita. Oikeiden asiantuntijoiden löytämisessä voidaan hyödyntää tätä varten kerättyä ”asiantuntijapoolia”, eli eri tutkimus- ja kehitysorganisaatioiden henkilöistä koostuvaa verkostoa, joka on yritysten ja fasilitaattorien käytössä. Asiantuntijaksi voi ilmoittautua tekemällä ilmoituksen osaamisestaan Materiaalitorille. Asiantuntijayhteistyön ja yhteiskehittämisen kautta pyritään siihen, että osaaminen ja tutkimustieto saadaan vietyä käytäntöön mahdollisimman tehokkaasti ja toisaalta uusille tutkimustarpeille löydetään sopivat tutkimuskumppanit.  

Toimintaa koordinoi Motiva ja Suomen ympäristökeskus Kiertotalous-Suomi-palvelukeskuksen kautta. Koordinaattorin roolina on hallinnoida Materiaalitoria ja www-portaalia, toimia linkkinä eri alueellisten toteuttajien välillä, hoitaa toimintamalliin liittyvää koordinointia ja viestintää, toimia aluetoimijoiden tukena, kehittää asiantuntijayhteistyötä, sekä toteuttaa alueellisen tason raportointi tuloksista Motivalle, joka koostaa tulokset kansallisella tasolla. Palvelukeskuksen roolina on myös huolehtia teollisia symbiooseja edistävän toiminnan kehittämisestä sekä laadun ylläpidosta. 

Rahoitus

Kansallinen koordinointi rahoitetaan Kiertotalous-Suomi-hankkeen kautta vuosina 2022-2025.

Alueelliset organisoijat hankkivat oman rahoituksensa. Tässä rahoitusmahdollisuuksina on nähty ainakin alueellinen EAKR-rahoitus. FISS:istä löytyy tietoa myös rakennerahastojen verkkosivuilta: linkki.

Kuva 2. Teollisten symbioosien palveluiden (FISS) organisointi.

Teollisten symbioosien edistäminen käytännössä

Aluekoordinaattorit tekevät symbioosien edistämistä (fasilitointia) käytännössä. Heidän tehtäviinsä kuuluu yritysten aktivointi ja sitouttaminen, resurssitiedon vaihto ja verkottaminen sekä symbioosien toteuttaminen. Fasilitaattorien tehtäväkenttää on kuvattu tarkemmin kuvassa 3. 

FISS-työpajat toimivat keskeisenä keinona yritysten aktivoinnissa, resurssitiedon keräämisessä ja synergioiden tunnistamisessa. Työpajat toimivat usein ”sisäänheittäjinä” toimintaan, sen jälkeen symbioosien muodostamista voi tapahtua eri tavoin. Työpajat eivät kuitenkaan ole ainoa keino resurssitiedon keräämiseen. Lisäksi tiedon keruuta voidaan tehdä suoraan yrityksiltä, esim. yrityskäynneillä, haastatteluilla, kyselyillä tai materiaalivirtaselvityksillä ja materiaalikatselmuksilla. Eri tavoin kerätty resurssitieto voidaan viedä Materiaalitori-alustalle ja synergiamahdollisuuksia voidaan etsiä Materiaalitorin kautta. Synergioita voidaan tunnistaa ja edistää myös alueiden välillä. Fasilitaattorit sparraavat yrityksiä uusien synergia- ja liiketoimintamahdollisuuksien tunnistamisessa ja ideoinnissa, sekä synergioiden käytännön toteuttamisessa mm. auttamalla yrityksiä löytämään uusia yhteistyökumppaneita asiantuntijoista ja mahdollistajaorganisaatioista. 

Kuva 3. Symbioosien edistäminen käytännössä. 

Eri toimijoiden tehtävät ja vastuut 

Kansallisen koordinaattorin tarjoama tuki

Alueellisen organisoijan paikalliset fasilitaattorit saavat Motivalta koulutusta, tukea ja apua käytännön työhönsä. Alla on lueteltu kansallisen koordinaattorin tuomia hyötyjä alueelliselle organisoijalle. 

 • Toimintamallin toteutuksen tukimateriaalit (dokumentaation ja ohjeet, viestintämateriaalia)
 • Opastus Materiaalitori-palvelun käyttöön ja Materiaalitorin kehitystyö toiminnan tarpeisiin
 • Mahdollisuuden hyödyntää resursseja Suomessa yli aluerajojen
 • Asiantuntijatukea Motivalta (mm. avustaminen työpajojen toteutuksessa ja Materiaalitorin käytössä, yhteydet asiantuntijapoolin asiantuntijoihin ja muihin aluetoimijoihin, parhaiden käytäntöjen jakaminen)
 • Tukea viestinnän toteutukseen (Teolliset symbioosit www-sivut (osana Kiertotalous-Suomi-sivuja, viestintämateriaalit, uutiskirjeet, kiertotalousverkostot Kiertotalous-Suomi-verkoston kautta)
 • FISS-toiminnan asiantuntijapoolin tuki
 • Yhteiset tapaamiset eri alueiden organisaatioiden välillä (tiedonvaihto hyvistä käytännöistä ym.) kuukausittain järjestettävissä aamukahvitilaisuuksissa sekä 2 kertaa vuodessa järjestettävissä verkostotilaisuuksissa

Lisäksi Motiva järjestää FISS- toimintaan ja liittyvää koulutusta. Aluekoordinaattoreiden osallistuminen koulutukseen on suositeltavaa uusien aluehankkeiden käynnistyessä. 

Aluekoordinaattorin tehtävät ja vastuut

Alueilla ja yrityksissä ympäri Suomea on meneillään paljon toimintaa, projekteja ja hankkeita, jotka liittyvät tavalla tai toisella teollisten symbioosien edistämiseen. Aluekoordinaattorit, jotka työskentelevät ja tekevät yhteistyötä yritysten kanssa, voivat liittää FISS-mallin mukaisen toiminnan luontevasti muuhun toimintaansa.  

Aluekoordinaattorin tehtävät

 • Tutustua fasilitoidun symbioosiprosessin toteuttamiseen osallistumalla Motivan koulutukseen (suositus)  
 • Pyrkiä edistämään parhaansa mukaan toiminnalle asetettuja tavoitteita 
 • Tunnistaa kohderyhmät ja niiden tarpeet kohdealueellaan 
 • Saada yritykset ymmärtämään toiminnan tavoitteet ja hyödyt, luoda tahtotila 
 • Kerätä resurssitietoa yrityksiltä ja mahdollisista muista lähteistä ja auttaa synergioiden etsinnässä ja Materiaalitorin käytössä  
 • Järjestää symbioosityöpajoja yrityksille 
 • Tunnistaa mahdollisia uusia synergioita yritysten välillä 
 • Edistää aktiivisesti tunnistettuja synergioita yritysten välillä ja pyrkiä rakentamaan alueellisia teollisia ekosysteemejä 
 • Avustaa yrityksiä mahdollisten uusien liiketoimintamahdollisuuksien tunnistamisessa resurssitiedon pohjalta (liittyen teollisiin symbiooseihin) 
 • Asiantuntijayhteistyön ja yhteiskehittämisen hyödyntäminen (”asiantuntijapooli”) synergioiden edistämisessä 
 • Raportoida edistetyistä ja toteutuneista synergioista ja symbiooseista sovitusti. 

Aluekoordinaattori sitoutuu

Osallistumalla FISS-mallin toteutukseen, aluekoordinaattori sitoutuu: 

 • Edistämään aktiivisesti teollisia symbiooseja alueellaan (sekä alueensa ja muiden alueiden välillä Suomessa) 
 • Järjestämään yrityksille työpajoja, joissa kerätään resurssitietoa ja tunnistetaan potentiaalisia symbiooseja 
 • Keräämään resurssitietoa myös muilla keinoin 
 • Raportoimaan edistämistään symbiooseista ja niiden tuloksista raportointiohjeen mukaan 
 • Aktiivisesti auttamaan yrityksiä symbioosien toteuttamisessa 
 • Osoittamaan FISS-toimintaan liittyvälle työlle riittävät henkilöresurssit (suositus vähintään 1-2 htv) 
 • Tekemään sopimuksen kansallisen koordinoijan (Motivan) kanssa  
 • Osallistumaan Motivan järjestämään koulutukseen (suositus) 
 • Raportoimaan työstään ja saaduista tuloksista Motivalle vuosittain raportointiohjeen mukaisesti. 

Asiantuntijapoolin rooli

Teollisten symbioosien muodostamisessa hyödynnetään asiantuntijayhteistyötä. Symbioosien muodostamisen esteenä voi olla esimerkiksi jokin käytännön haaste, jota varten tarvitaan ratkaisuja, tutkimusta tai tuotekehitystä. Symbioosien muodostamisprosessista syntyy siis tutkimustarpeita, joihin asiantuntijat voivat vastata käynnistämällä yhdessä yritysten kanssa kehityshankkeita. Asiantuntijaorganisaatiot voivat myös käynnistää symbioosien edistämistä yleisemmin tukevia hankkeita, joissa kehitetään esimerkiksi fasilitointiprosessia tai yhteiskehittämisen konsepteja. Toisaalta asiantuntijat voivat tuoda symbioosien muodostamisprosessiin myös jo olemassa olevaa osaamistaan ja tutkimustietoa, jolloin tieto saadaan monistettua laajempaan käyttöön ja vaikuttavuus paranee. 

Asiantuntijapooli rakentuu tutkimuslaitoksissa tai muissa kehitysorganisaatioissa työskentelevistä asiantuntijoista. Asiantuntijapooli perustetaan Materiaalitori.fi -palveluun, johon asiantuntijoita ohjataan itse tekemään ilmoituksia osaamisestaan, jota haluavat tarjota.  Asiantuntijoille ja fasilitaattoreille voidaan järjestää myös yhteisiä tilaisuuksia, joissa voidaan miettiä ratkaisuja symbioosien edistämisessä ilmenneisiin haasteisiin ja tunnistaa tutkimustarpeita.  

Aluetason organisoijien valinta ja toiminnan käynnistäminen 

FISS:in toimintaan mukaan pääsemiseksi aluekoordinaattoriksi haluavan on varhaisessa suunnittelun vaiheessa oltava yhteydessä Motivaan. Toimintasuunnitelmassa esitetään koordinaattorin kuvaus omasta toiminnastaan, osaamisestaan, sekä kuvaus siitä miten teollisia symbiooseja aiotaan edistää alueella. Tässä vaiheessa alueorganisaation tulee voida esittää omaavansa riittävät resurssit ja osaamisen toimintaa varten. On tärkeää, että aluekoordinaattorilla on riittävästi työaikaa varattuna symbioosien edistämistyöhön.  Suunnitelmassa esitetään myös toiminnan tavoitteet ja mittarit. Hyväksyttyään toimintasuunnitelman, Motiva tekee sopimuksen aluetason organisoijan kanssa. Sopimuksessa määritellään alueorganisaation vastuut ja velvollisuudet toimintamallin toteutuksessa sekä Motivan koordinaattorina tarjoamat palvelut. 

Aluekoordinaattorilta odotettavia ominaisuuksia: 

 • Tuntee alueen elinkeinoelämän ja toimijat 
 • Tuntee FISS toimintamallin tavoitteet ja toimintatavat 
 • Kykenee tunnistamaan kehitysmahdollisuuksia alueella 
 • Esittää toimenpiteet, joilla symbioosien fasilitointi käytännössä toteutetaan 
 • Omaa realistisen ja käytännönläheisen näkemyksen symbioosien edistämisen edellyttämästä työstä 
 • Kykenee liittämään alueen mahdollisuudet kansallisen tason toimintaan 
 • On toiminut aiemmin käytännön yhteistoiminnan käynnistämisessä ja toteuttamisessa 
 • Tunnistaa vaadittavan asiantuntemuksen, joka tarvitaan toimivan symbioosin aikaansaamiseksi 
 • Omaa linkkejä asiantuntijoihin, joita voidaan hyödyntää yhteistyön eri vaiheissa 
 • On varannut riittävästi aikaa symbioosien kokoamiseen ja edistämiseen 
 • Pystyy esittämään realistisen aikataulun hankkeen toteutuksesta 
 • Pyrkii varmistamaan toiminnan jatkuvuuden hankkeen toteutumisen jälkeen 
 • Tunnistaa alueelliset verkostot ja ekosysteemit ja osaa hyödyntää niitä työssä  

Lisätietoja

Kimmo Heponiemi

Asiantuntija, Motiva